Certyfikaty SOLIDWORKS i możliwość ich uzyskania dla studentów, doktorantów i pracowników PŚk

Co daje uzyskanie certyfikatu SOLIDWORKS

Dla studenta

 1. Certyfikat producenta najpopularniejszego na świecie programu CAD 3D jest ogólnie uznawanym świadectwem umiejętności posługiwania się programem SOLIDWORKS. W niektórych krajach (np. w Irlandii) lub wybranych stanach USA (np. na Florydzie) uzyskanie tego certyfikatu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów, którzy mieli zajęcia z CAD (informacja o tym jest tu ).
 2. Uzyskanie jednego lub nawet kilku certyfikatów nie gwarantuje zatrudnienia. Ale wiele pracodawców włącza posiadanie certyfikatu do listy wymaganych umiejętności. Np. firma Walt Disney Parks and Resorts  gwarantuje posiadaczom certyfikatów SOLIDWORKS zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (informacja o tym jest tu )

Dla pracodawcy

 1. Certyfikat oznacza oszczędności na szkoleniu przyszłego pracownika
 2. Certyfikowany pracownik może zaczęć pracować wydajnie od pierwszego dnia zatrudnienia
 3. Poziom uzyskanego certyfikatu charakteryzuje ogólny poziom studiów na danym kierunku i/albo specjalności oraz stopień zaangażowania się studenta w proces kształcenia

Kiedy warto przystąpić do pierwszego egzaminu

Tradycyjnie pierwszym i najbardziej popularnym na świecie certyfikatem jest CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) .

Na razie jedyną specjalnością u której program nauczania zakłada zdobywanie kilku certyfikatów SW i jest dopasowany do wymagań tych certyfikatów jest Systemy CAD/CAE  na kierunku MiBM. Studenci pozostałych specjalności MiBM od roku akad. 2017/18 przygotowują się do pierwszego certyfikatu CSWA w ramach przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" na 3 roku studiów.

Studenci innych kierunków WMiBM lub innych wydziałów mogą przystąpić do niektórych egzaminów po samodzielnym osiągnięciu odpowiednich umiejętności.

Jak przygotować się i uzyskać pierwszy certyfikat (w maksymalnym skrócie)

 • Jesteś studentem kierunku MiBM. Gratuluje! Nic nie musisz robić, bo na 5 semestrze w ramach przedmiotu "Komputerowe Wspomaganie Projektowania" zostaniesz w znacznym stopniu przygotowany do tego egzaminu.
 • Jesteś studentem kierunku AiR. W czasie 1 semestru studiów II stopnia w ramach przedmiotu "Programy CAD/CAE w praktyce inżynierskie" zostaniesz w znacznym stopniu przygotowany do tego egzaminu.
 • Jesteś studentem innego kierunku WMiBM albo innego wydziału. Czeka na ciebie dużo samodzielnej pracy, w której może ci pomóc wykładowca, który prowadzi zajęcia z SW pod warunkiem, że sam on ten najprostszy certyfikat posiada. Listę wszystkich posiadaczy certyfikatów każdego typu można sprawdzić w SOLIDWORKS Certification Center .

Kiedy najlepiej przystąpić do egzaminów

Najlepszym okresem dla zdobywania certyfikatów są ostatnie semestry studiów:

 1. Dla studentów studiów dziennych I stopnia na kierunku MiBM — semestry 6 (po pozytywnym ukończeniu przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" w semestrze 5) i 7 (dyplomowy).
 2. Dla studentów studiów dziennych II stopnia na kierunku MiBM — semestry 2 i 3.
 3. Dla studentów studiów dziennych II stopnia na kierunku AiR — semestry 2 i 3 (po pozytywnym ukończeniu przedmiotu "Programy CAD/CAE w praktyce inżynierskie")
 4. Dla studentów pozostałych kierunków studiów dziennych i zaocznych dostęp do egzaminów certyfikacyjnych ograniczony jest do semestru 7 na studiach I stopnia i semestrów 2 i 3 na studiach II stopnia.

Założenie konta na stronie Virtual Tester

Przed egzaminem trzeba założyć sobie konto na stronie Virtual Tester. W tym celu:

 1. Wejdź na stronę Virtual Tester 
 2. Ściągnij program Tester PRO Client (linki są w prawym górnym rogu strony) i zainstaluj go na swoim komputerze
 3. Uruchom program i wybierz język PL, jako język aplikacji. Uwaga! Proszę nie mięć złudzeń — język ten zostanie użyty tylko w czasie założenia konta oraz (dla wszystkich certyfikatów poza CSWA i CSWP) do najprostszych komunikatów w czasie egzaminu (np. "Pytanie 1" ). Niektórym przeszkadza taka mieszanka polskiego i angielskiego w czasie egzaminu i oni zakładają konto od razu w języku angielskim. W każdym razie później można tę opcję zmienić.

 4. Kolejność postępowania przy założeniu konta:
  1. Zaznacz opcję Nie posiadam VirtualTester ID
  2. Chociaż końcowy certyfikat wystawiany jest tylko w języku angielskim tu piszemy imię i nazwisko piszemy z PL znakami (muszą zgadzać się z dokumentem tożsamości).
  3. Ponieważ certyfikat będzie w języku angielskim błędem będzie wprowadzenie w wierszu "Firma:" Politechnika Świętokrzyska. W wyniku tego tekst certyfikatu będzie mieszanką dwóch języków. W celu uzyskania prawidłowego międzynarodowego certyfikatu zaleca się użyć angielskiej nazwy naszej uczelni, czyli Kielce University of Technology.
  4. Adres e-mail dla studenta musi być z serwera student.tu.kielce.pl, dla wykładowcy – z serwera tu.kielce.pl.
  5. W ostatnim wierszu warto zaznaczyć opcję List in online directory of certified users. Pozwoli to na umieszczenie Twojego imienia i nazwiska na światowej liście posiadaczy certyfikatów SW dostępnej w Internecie. To umożliwi potencjalnemu pracodawcy łatwo sprawdzić prawdziwość umieszczonej w naszym CV informacji o posiadanym certyfikacie. Na liście tej podana jest następująca informacja: imię, nazwisko, nazwa firmy, miasto, kraj.

Egzamin próbny CSWA

Po założeniu konta na Virtual Tester, przed przystąpieniem do egzaminu CSWA trzeba zaliczyć egzamin próbny. Jego wynik w postaci zrzutu z ekranu musi być wysłany przez e-mail do osoby prowadzącej egzamin minimum 24h przed jego rozpoczęciem.

Procedura uzyskania dowolnego certyfikatu

 1. Przystąpić do egzaminu może każdy student studiów dziennych lub zaocznych. Warunki wstępne, które musi spełnić potencjalny kandydat do uzyskania każdego certyfikatu są różne i podane są na odpowiednich stronach  ze szczegółowymi informacjami na temat każdego z certyfikatów.
 2. Każdemu studentowi przysługuje tylko 2 próby podejścia do egzaminu. W sytuacjach wyjątkowych (błędy w otrzymanym zadaniu, przerwa w łączności internetowej w czasie egzaminu) liczba ta może być zwiększona przez osobę nadzorującą przebieg egzaminu. Zgodnie z wymaganiami firmy Dassault Systèmes minimalny okres pomiędzy kolejnymi próbami przystąpienia do egzaminu wynosi 14 dni.
 3. Egzamin odbywa się na terenie PŚk, w obecności wykładowcy lub osoby, która go zastępuje.
 4. W czasie egzaminu przestrzegane są podstawowe zasady samodzielnej pracy: zachowanie ciszy i brak jakiejkolwiek komunikacji z innymi osobami. Złamanie tej zasady powoduje unieważnienie wyników egzaminu i brak możliwości powtórzenia go.
 5. Egzaminy odbywają się co miesiąc w czasie roku akademickiego (poza okresem sesji) pod warunkiem, że jest co najmniej dwóch chętnych. Data potencjalnego egzaminu będzie podawana na stronie głównej tego portalu.
 6. Osoby chętne i spełniające warunki określone dla każdego certyfikatu muszą zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za organizację egzaminu poprzez wypełnienie formularza  co najmniej 2 dni przed jego rozpoczęciem. Liczba osób, którzy jednocześnie mogą przystąpić do egzaminu jest ograniczona liczbą komputerów na sali, więc możliwa jest sytuacja, że nie wszyscy chętni będą w stanie przystąpić do egzaminu w danym terminie. O tym kto zostanie dopuszczony do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym skutkuje pozbawieniem prawa uczestniczenia w egzaminie w dwóch następnych terminach.
 8. Pierwszeństwo przy rejestracji na egzamin mają studenci znajdujące się na semestrze dyplomowym.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji proszę o natychmiastowy kontakt z prowadzącym egzamin przez e-mail. Pozwoli to na wcześniejsze poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości przystąpienia do egzaminu. Brak takiego zawiadomienia dla osoby nieobecnej na egzaminie skutkuje pozbawieniem prawa uczestniczenia w egzaminie w dwóch następnych terminach.
 10. W czasie egzaminu uzywane są tylko komputery uczelniane, w miarę możliwości student będzie miał dostęp do 2 monitorów. Zezwala się na używanie dowolnej literatury dodatkowej oraz informacji dostępnej w internecie. Wyjątkami są ściąganie gotowych modeli oraz używanie opisów procedury ich utworzenia w dowolnej postaci (wideo, tekst, itp.).