Jak przygotować się i uzyskać pierwszy certyfikat (w maksymalnym skrócie)

 • Jesteś studentem kierunku MiBM. Gratuluje! Nic nie musisz robić, bo na 5 semestrze w ramach przedmiotu "Komputerowe Wspomaganie Projektowania" zostaniesz w znacznym stopniu przygotowany do tego egzaminu. W czasie 6 semestru możesz odbyć szkolenie w ramach projektu POWER, które uzupełni Twoją wiedzę i przygotuje do egzaminów na 2 certyfikaty serii Associate.
 • Jesteś studentem kierunku AiR. W czasie 2 semestru studiów II stopnia możesz odbyć szkolenie w ramach projektu POWER, które uzupełni Twoją wiedzę i przygotuje do egzaminów na 2 certyfikaty serii Associate.
 • Jesteś studentem innego kierunku WMiBM albo innego wydziału. Czeka na ciebie dużo samodzielnej pracy, w której może ci pomóc wykładowca, który prowadzi zajęcia z SW pod warunkiem, że sam on ten najprostszy certyfikat posiada. Listę wszystkich posiadaczy certyfikatów każdego typu można sprawdzić w SOLIDWORKS Certification Center .

Procedura uzyskania dowolnego certyfikatu

 1. Przystąpić do egzaminu może każdy student studiów dziennych lub zaocznych. Warunki wstępne, które musi spełnić potencjalny kandydat podane są na stronach  ze szczegółowymi informacjami na temat każdego z certyfikatów.
 2. Każdemu studentowi przysługuje tylko 2 próby podejścia do egzaminu. W sytuacjach wyjątkowych (błędy w otrzymanym zadaniu, przerwa w łączności internetowej w czasie egzaminu) liczba ta może być zwiększona przez osobę nadzorującą przebieg egzaminu. Zgodnie z wymaganiami firmy Dassault Systems minimalny okres pomiędzy kolejnymi próbami przystąpienia do egzaminu wynosi nowe14 dni.
 3. Egzamin odbywa się na terenie PŚk, w obecności wykładowcy lub osoby, która go zastępuje.
 4. W czasie egzaminu przestrzegane są podstawowe zasady samodzielnej pracy: zachowanie ciszy i brak jakiejkolwiek komunikacji z innymi osobami. Złamanie tej zasady powoduje unieważnienie wyników egzaminu i brak możliwości powtórzenia go.
 5. Egzaminy odbywają się co miesiąc w czasie roku akademickiego (poza okresem sesji) pod warunkiem, że jest co najmniej dwóch chętnych. Data potencjalnego egzaminu będzie podawana na stronie Koła Naukowego KWP  oraz na stronie głównej tego portalu.
 6. Osoby chętne i spełniające warunki określone dla każdego certyfikatu muszą zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za organizację egzaminu poprzez wypełnienie formularza  co najmniej 2 dni przed jego rozpoczęciem. Liczba osób, którzy jednocześnie mogą przystąpić do egzaminu jest ograniczona liczbą komputerów na sali, więc możliwa jest sytuacja, że nie wszyscy chętni będą w stanie przystąpić do egzaminu w danym terminie. O tym kto zostanie dopuszczony do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym skutkuje pozbawieniem prawa uczestniczenia w egzaminie w dwóch następnych terminach.
 8. Pierwszeństwo przy rejestracji na egzamin mają studenci znajdujące się na semestrze dyplomowym.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji proszę o natychmiastowy kontakt z prowadzącym egzamin przez e-mail. Pozwoli to na wcześniejsze poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości przystąpienia do egzaminu. Brak takiego zawiadomienia dla osoby nieobecnej na egzaminie skutkuje pozbawieniem prawa uczestniczenia w egzaminie w dwóch następnych terminach.
 10. W czasie egzaminu można używać komputerów uczelnianych lub swoich, w miarę możliwości student będzie miał dostęp do 2 monitorów. Zezwala się na używanie dowolnej literatury dodatkowej oraz informacji dostępnej w internecie. Wyjątkami są ściąganie gotowych modeli oraz używanie opisów procedury ich utworzenia w dowolnej postaci (wideo, tekst, itp.).